Český jazyk - online cvičení z pravopisu

Portál www.chytreuceni.cz nabízí namluvené diktáty, povinnou četbu k maturitní zkoušce v mp3. Pro výuku cizích jazyků desítky učebnic, terabajty výukových videí a slovíčka také ve formátu mp3. 
 
Abychom přiblížili, že znát český jazyk vyžaduje skutečně široké znalosti, uvádíme několik příkladů otázek v jednom z testů:
Určení předmětu ve větě
Určení základového slova nebo kořene slova
Určení druhu vedlejší věty 
Určení druhu příslovečného určení
Určení sousloví
Určování druhů zájmen
Tvorba druhého a třetího stupně přídavných jmen
Určení správného funkčního stylu k zadané komunikační situaci 
Přechylování slov
Pojmenování syntaktické odchylky od pravidelné větné stavby
 
Nechybí ani otázky z historie vývoje českého jazyka. Příkladem může být otázka: Praslovanské samohlásky, které buď zanikly, nebo se změnily v plnohodnotné, se nazývají jery.
 
Kdo zadanou otázku nezodpoví správně, má k dispozici na závěr zkušebního maturitního testu vyhodnocení se správnými odpověďmi. U procvičování je správná odpověď k dispozici hned. To pomáhá postupnému zlepšování výsledků a nenásilnou formou studenti získají znalosti k úspěšnému absolvování buď písemných zkoušek ve výuce, nebo maturitní zkoušky z českého jazyka. Než se rozhodnete využívat placený program, je vhodné se bezplatně zaregistrovat na dobu jednoho měsíce a vyzkoušet si aplikaci zdarma.